Monday, April 29, 2013

Gaelic Wisdom for the Warrior

Am fear a thug buaidh air fhéin... thug é buaidh air namhaid.   (as Gaidhlig Albanach)

An fear a thug bua ar é féin.... thug sé bua ar namhaid  (Gaeilge) 

The man who conquers himself... conquers an enemy.   

No comments: